Päättyneet hankkeet

Kanto-hanke

KANTO – Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeessa rohkaistiin ja tuettiin Pohjois-Karjalan maakunnan yhdistyksiä edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa. Hankkeen toiminnalla vahvistettiin yhdistysten hanke- ja osallisuusosaamista, keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kuntien ja Siun soten/hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Pohjois-Karjalaan rekisteröidyt yhdistykset. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja rahoittajana toimi EU:n sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankeaika oli 15.3.2022–31.12.2023.

Lue lisää Kanto-hankkeen sivuilta.

Tuike -Tuetusti kohti monimuotoista työelämää

Tuike -Tuetusti kohti monimuotoista työelämää oli työllisyyspolittiinen hanke, jonka toiminta-aika oli 3.1.2022-31.12.2023. Hankkeen rahoittajina olivat Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tulevaisuusrahasto sekä Joensuun kaupunki. Tuikkeen toiminta-alueena oli koko Pohjois-Karjala.

Lue lisää hankkeen sivuilta.

Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys oli mukana osatoteuttajana ennalta ehkäisevän päihdetyön -hankkeessa. Yhdistyksen tavoitteena ja tehtävänä oli lisätä järjestöjen ja kuntalaisten osallisuutta ehkäisevässä päihdetyössä. Konkreettisina toimina mm. koottiin tietoa järjestöiltä ja asukkailta päihdetilanteen kartoittamiseen, toteutettiin kuntalaisfoorumeita osana Pakka-toimintamallia sekä osallistettiin ja viestittiin järjestöille hankkeen toimenpiteistä.

Lue lisää hankkeen sivuilta.

ARMI-hanke

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hankkeen toiminta kattoi koko Siun soten toiminta-alueen, Pohjois-Karjalan maakunnan. Hankkeen hallinnoija oli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja osatoteuttajina hankkeessa olivat Kotikartanoyhdistys ry ja Siun sote. Hanke oli kaksivuotinen (2021 – 2022) ja sen tärkeimmät tavoitteet olivat lisätä ihmisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia vahvistamalla kuntien, Siun soten, järjestöjen ja vapaaehtoisten yhteistyötä.

Lue lisää Armin sivuilta.

Monipaikkainen Pohjois-Karjala (Monipoka)

Monipaikkainen Pohjois-Karjala -hankkeessa selvitettiin monipaikkaisuuden ilmiötä ja tähän liittyvää potentiaalia ja kehittämistarpeita Pohjois-Karjalan maaseutualueilla. Monipaikkaisuutta tarkasteltiin kolmen teeman kautta:

 1. monipaikkainen työ ja yrittäjyys
 2. monipaikkainen hoiva
 3. monipaikkaisuuden mahdollisuudet kolmannen sektorin (järjestöt, kyläyhteisöt) vahvistamisessa.

Selvityshanke toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yhteistyöhankkeena. Hankkeen hallinnoija toimi Itä-Suomen yliopisto.
Hanke toteutettiin ajalla 01.09.2021 – 31.10.2022. Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Lue lisää.

Siun soten Työkyky-hanke

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys teki yhteistyötä Siun soten Työkykyohjelman kanssa. Siun soten Työkyky-hanke hankki aikavälillä elokuu 2021 – elokuu 2022 työntekijäresurssin Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseltä. Työkykyohjelma oli osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019–2023. Lisää tietoa löytyy https://stm.fi/tyokykyohjelma.

Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset. Hankkeella oli tavoitteena vahvistaa työkyvyn tuki ja arviointi osaksi sote-keskusten palvelukokonaisuutta, siten että työkyvyn tuki ja- arviointi oli osa asiakkaan hoidon – ja palvelutarpeen arviointia jo alkuvaiheessa. Yhteistyötä tehtiin laajasti maakunnan eri työllisyystoimijoiden kanssa. Hankkeessa selkeytettiin myös tuetun työllistymisen palvelupolut koko maakunnan alueella sekä pilotoitiin alihankintamallia. Keskeistä hankkeessa oli asiakasosallisuuden vahvistaminen.

Täsmätoimilla töihin

Täsmätoimilla töihin -palvelu toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan TE-toimiston Osatyökykyisten palvelut palvelupilotti-hankkeen kanssa. Palvelu alkoi lokakuussa 2021 ja se jatkui kesäkuulle 2022 saakka.

Palvelu oli tarkoitettu pohjoiskarjalaisille osatyökykyisille työttömille työnhakijoille, joilla oli motivaatio ja halu viedä omaa tilannettaan eteenpäin työkyvyn rajoitteesta huolimatta. Palvelussa henkilöille etsittiin työtä oman osaamisen ja työkyvyn mukaan ja tavoitteena oli löytää henkilölle työkokeilu- tai palkkatukityöpaikka. Palvelu tarjosi myös alueen yrityksille konkreettista apua osatyökykyisen henkilön työllistämiseen ja työsuhteen alkuun.

JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä -hanke

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myönsi tulevaisuusrahastosta rahoituksen hankkeelle Jane maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja se toteutettiin vuoden 2021 aikana.

Hankkeen tavoitteena oli:

 • Järjestöasiain neuvottelukunta Janen toiminta vahvistuu
 • Syntyy Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma vuosille 2021-2025
 • Kuntien ja yhdistysten yhteistyö tiivistyy ja paikallis-Jane -toiminta vahvistuu
 • Tuetaan järjestöjen osallistumista maakunnan juhlavuoden suunnitteluun, toteuttamiseen ja viestintään

Lue lisää hankkeesta


Kumina – koulutukseen ja työhön valmentava kuntouttava työtoiminta yhdistyksissä

Työhön ja koulutukseen valmentavan kuntouttavan työtoiminnan aikana sinun oli mahdollista

 • Kokeilla erilaisia, sinua kiinnostavia työtehtäviä jossakin Joensuun alueen yhdistyksessä 3-4 päivänä viikossa
 • Tavata ohjaajaa säännöllisesti, keskustella sekä saada tukea ja ohjausta
 • Kartoittaa yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa osaamistasi ja vahvuuksiasi
 • Suunnitella ja ideoida omaa kuntoutus-, koulutus-, ja työllistymispolkuasi yhdessä ohjaajan kanssa
 • Pohtia ja kartoittaa eri koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja
 • Saada ohjaajalta tukea siirtyessäsi opiskelemaan, työkokeiluun tai työhön

Kuinka pääsit mukaan

 • Kuntouttavaan työtoimintaan ohjauduttiin aina aktivointisuunnitelman kautta
 • Selvitit työtoiminnan mahdollisuutta ottamalla yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi, te-asiantuntijaan tai Kuminan sosiaaliohjaajaan
 • Kuminan sosiaaliohjaaja sopi kanssasi tutustumiskäynnin, jonka aikana kerromme toiminnastamme lisää
 • Tavoitteena oli, että kuntouttavan työtoiminnan jakso alkoi pian Kuminassa aloittamisen jälkeen

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta:

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry järjesti ja toteutti yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan Kumina-toimintaa. Kumina oli tarkoitettu pidempään työnhakijana olleille joensuulaisille, jotka olivat kiinnostuneet suunnittelemaan koulutus- tai työllistymispolkuaan kuntouttavan työtoiminnan aikana.


Tarmo-hanke 1.1.2019 – 30.6.2021

Hankkeen tavoitteena oli työtä hakevien ihmisten työllistymisen tukeminen, yhdistysten työllistymistä tukevien roolien selkeyttäminen ja työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen ja kokeilu.
Hanke tarjosi työnhakijoille työhönvalmennusta, koulutusta ja työnetsintää työllistymisten tueksi sekä mahdollisuuden osallistua erilaisiin työllistymistä tukeviin lyhyisiin koulutuksiin; yhdistyksille hanke tarjosi koulutuksia ja neuvontaa liittyen työllistymisen tukemiseen sekä mahdollisuuden yhdistystyötehtävien opinnollistamiseen.

Tarmo-hankkeen päätoteuttaja oli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja osatoteuttaja Riveria. Tarmo-hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi, Outokumpu, Ilomantsi, Kitee, Tohmäjärvi, Rääkkylä, Nurmes ja Valtimo, Riveria sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.

Lue lisää


Moi2020-hanke

Moi-hankkeessa edistimme maahanmuuttajien osallisuutta Pohjois-Karjalassa ja järjestöjen monikulttuurisuustyötä sekä kehitimme rasismin vastaisen työn uusia menetelmiä.

Maahanmuuttajien osallisuus

 • maahanmuuttajaraadin valmistelu maakuntatasolla
 • paikallisesti maahanmuuttajien osallistumisen rakenteet
 • maahanmuuttajien osallisuus palveluiden kehittämisessä, mm. asiakasraadit

Järjestöjen monikulttuurisuustyö

 • Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE
 • Lieksa, jne. paikalliset yhdistysvetoiset monikulttuurisuustyön verkostot
 • osallistuminen Suomen monikulttuurikeskukset ry:n (SuMo) toimintaan ja muihin alan verkostoihin

Rasismin vastainen työ

 • koulutukset yleisten tilojen henkilöstön taidot havaita ja puuttua rasismiin
 • pienryhmän työskentely

Lisäksi toimimme luonnollisesti näiden alojen asiantuntijoina, joilta voi kysyä.

Moi2020-hanke toteutettiin vuosina 2018 – 2020 ja rahoittajana oli STEA.


Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (2017-2020) tarkoituksena oli
vahvistaa pohjoiskarjalaisten järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Siun sotessa ja maakunnassa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena kunta- ja maakuntatasolla uudistamalla järjestöasianneuvottelukunnan toimintaa sekä kehittämällä järjestöjen digiosallisuutta ja digiosaamista.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala oli osa Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuutta, johon kuului 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta. Hankkeet rahoitti STEA Suomi 100 -avustusohjelmasta.

Lue lisää


STYKE-hanke

STYKE – Sytykettä kehittämiseen (2017-2020).

STYKE-hankkeessa keskeisimpänä kohderyhmänä olivat maakunnalliset sosiaali- ja terveysturvayhdistykset, mutta hanke hyödytti laajasti maakuntien yhdistyskenttiä ja toi järjestöjen ääntä mukaan päätöksentekoon.

Lue lisää


Ikaros 2 -hanke

Ikaros 2 -hanke toteutettiin tammi-toukokuussa 2020.

Lue lisää


Ikaros

Ikaros – Ikämiesten arjen osallisuus 2017-2019

Ikaros-hankkeessa edistettiin ikämiesten arjen osallisuutta etsivän työn keinoin. Hankkeella tavoiteltiinn erityisesti niitä iäkkäitä miehiä, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Hanke toteutettiin vuosina 2017-2019. Hanke sai rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahasta.

Lue lisää


Omakielinen yhteisötyö – COOL Community work in own language

Vuonna 2019 kehitimme omakielistä yhteisötyötä omana hankkeenaan.


KAIKU-hanke

KAIKU-hanke oli tarkoitettu:

 • ihmisille, jotka suunnittelivat siirtymistä kuntouttavasta työtoiminnasta opiskeluihin tai työelämään
 • maahanmuuttaneille, jotka tarvitsivat tukea työllistymiseensä
 • turvapaikkaa hakeville, jotka halusivat tutustua suomalaiseen työelämään
 • yhdistyksille, jotka olivat kiinnostuneita tarjoamaan kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä

KAIKU toimi 1.8.2015 – 31.12.2018 Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueella.

Lue lisää


KAJO-keskus

KAJO-keskus -hankkeen tavoitteena oli:

 • edistää työhönvalmennuksen ja työetsinnän keinoin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymistä sekä parantaa heidän ammatillista osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan
 • luoda työmahdollisuuksia välityömarkkinoille yhdistyksiin sekä parantaa yhdistyksien tarjoamien työllistymispalveluiden vaikuttavuutta
 • tukea maakunnan yrityksiä työllistämisessä

Lue lisää


Jake-hanke

JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke oli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien kumppanuushanke, jolla tähdättiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen järjestö- ja kansalaistoiminnassa. JAKE-hanke toimi Itä-Suomessa (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo) vuosina 2013 – 2018, hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys (nyk.STEA).

Lue lisää


Promeq – New Start Finland

Promeq – New Start Finland -hankkeessa järjestettiin pakolaisten ja heidän kanssaan työtätekevien kohtaamisia ja yhteistä kehittämistä. Viitekehyksenä oli sosiaalinen markkinointi ja suunta työelämään. Hanke oli osa Suomen akatemian strategista rahoitusta ja tehtiin Itä-Suomen yliopiston (Kuopion kampus) kanssa paikallisena pilottina. Hanke toteutettiin vuonna 2017.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta: New Start Finland!


Omakielinen yhteisötyö – COOL Community work in own language

Vuonna 2019 kehitimme omakielistä yhteisötyötä omana hankkeenaan. Lue loppuraportti tästä (Word-dokumentti).
Cool Tools – yhteisötyön työkalut, tools for community work (PowerPoint-dokumentti).


Matalan kynnyksen hyvinvointiasema

Hanke kehitti Rantakylä-Utran hyvinvointiasemaa järjestölähtöisesti. Hankkeen kautta luotiin yhteistyössä hyvinvointiaseman ja alueen järjestötoimijoiden välille uusia toimintakäytäntöjä. Toimintakäytäntöjen kautta:

 • madallettiin alueen asukkaiden kynnystä löytää hyvinvointiasemalta oikein kohdennettuja palveluja
 • ohjattiin hyvinvointiasemalta kävijöitä toimintaryhmiin ja järjestöjen tarjoaman neuvonnan ja tuen pariin sekä
 • etsittiin tapoja löytää pitkään työttömänä olleille alueen asukkaille mielekkäitä ja soveltuvia työllisyystoimia

Hanketta toteutettiin yhteistyössä alueen järjestöjen ja yhteisöjen sekä hyvinvointiaseman työntekijöiden kanssa. Toimintakäytännöt jäivät osaksi hyvinvointiaseman arkea ja niitä hyödynnetään muussa palvelujen kehittämistyössä. Hanke toimi 1.5.2016-30.4.2017. Hanke oli osa Joensuun kaupungin hallinnoimaa Kake-kaupunkikeskustan kehittämishanketta ja sitä rahoittaa ESR.


Polkuja yrityksiin -projekti 2014-2015

Polkuja Yrityksiin -hanke on päättynyt 31.12.2015. Hankkeessa luotuja käytäntöjä jatketaan KAJO -keskus -hankkeessa, joka on saanut työllisyyspoliittisen avustuksen ajalle 1.1.2016 – 31.12.2018. Lisäksi hanketta rahoittavat kuntakumppanit: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Lieksa, Nurmes, Kitee ja Ilomantsi.

Lue lisää


Social services on both sides of the borders

Social services on both sides of the borders was an ENPI-CBC project in years 2013-2014 in Republic of Karelia and North Karelia. North Karelian Society for Social Security developed various low-treshold and community-based service models with lead partner Uteshenie foundation and other partners.

You’ll find at these net-sites:

 • In English: general description of the project
 • In Finnish / suomeksi: Our working plan in Northern Karelia
 • In Russian (coming later in July)
 • Contact information

Read more


oSallisuushanke Salli

oSallisuushanke Salli oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, jonka päämääränä oli lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. Salli-hanke toteutettiin vuosina 2011-2014 ja sen toiminta-alueena oli Itä- ja Keski-Suomen KASTE-alue. Hanketta toteutettiin yhdessä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistysten kanssa.

Lue lisää