Pohjois-Karjalan Järjestökysely

Kahden vuoden välein toteutettavassa Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä kartoitetaan yhdistysten toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämistarpeita. Kyselyn vastauksia hyödynnetään yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisessä ja yhdistysten toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämisessä kunnissa ja hyvinvointialueella.

Pohjois-Karjalan järjestökysely 2023

Vuoden 2023 kysely oli avoinna 30.4. saakka. Kyselyn tulokset julkaistaan kesän 2023 aikana.

Kyselyn toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Lisätietoja kyselystä: Anne Pyykkönen, anne.pyykkonen@pksotu.fi, p. 045 117 934


Pohjois-Karjalan järjestökysely 2021

Pohjois-Karjalan järjestökysely 2021 toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä 18.1-12.2.2021. Tämänkertaisessa järjestökyselyssä kartoitettiin yhdistysten toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisessä, yhdistysten toimintaedellytysten kehittämisessä kunnissa ja maakunnassa sekä Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman päivittämisessä. Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan laajasti eri alojen yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa. Vastauksia saatiin 229, joka on jonkun verran vähemmän kuin edellisessä järjestökyselyssä (n=251).

Järjestökentän keskeisinä kehittämiskohteina pidettiin yhteistyön lisäämistä yhdistysten välillä, uusien ihmisten saamista mukaan yhdistysten toimintaan, yhdistysten toiminnan kehittämistä digitaalisia haasteita ja tarpeita vastaavaksi sekä myös uusia toimijoita kiinnostavaksi. Kehittämiskohteena nähtiin myös yhdistystoiminnan rahoitus sekä yleinen arvostus.

Yhdistykset tarvitsevat myöt tukea toimintansa kehittämiseksi. Tuekseen yhdistykset toivoivat enemmän yhteistyötä yhdistysten välille ja parempaa yhteistyötä kuntien kanssa, tukea yhdistystoiminnan paremmalle markkinoinnille sekä yhdistysten digitaalisten valmiuksien kehittämiselle. Taloudellisia resursseja toivottiin enemmän sekä arvostusta yhdistysten työlle.

Koronapandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia yhdistysten toimintaan. Yhdistysten tapahtumien ja toiminnan määrä oli vähentynyt 90 % ja osallistumiset yhdistysten toimintaan 80 %. Samaan aikaan digiosaaminen oli kasvanut yli kolmanneksessa (38 %) ja uudet toiminnan muodot neljänneksessä (25 %) yhdistyksistä.

Kyselyn toteutuksesta vastasi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Raportin ja aineistot toteutti Olli Jolkkonen. Lisätietoja: Anne Pyykkönen, anne.pyykkonen@pksotu.fi, p. 045 117 9340


Pohjois-Karjalan järjestökysely 2019

Pohjois-Karjalan järjestökyselyn 2019 erityisenä teemana oli yhdistysten rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 251 eri yhdistystä kaikista Pohjois-Karjalan kunnista.

Kyselyn mukaan yhdistysten toiminnalla on merkittävä rooli:

  • pohjoiskarjalaisten yksinäisyyden torjujana
  • yhteisöllisten tilojen rakentajana ja tapahtumien järjestäjänä
  • harrastus- ja virkistystoiminnan järjestäjänä
  • kanavana vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin

Kehittämiskohteita löytyy esimerkiksi vuoropuhelusta kuntien kanssa ja uusien vapaaehtoisten saamisesta mukaan yhdistysten toimintaan.

Yhdistysten toiminta edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä monella tapaa. Järjestötoiminta nähtiin yhdistyksen toimialasta riippumatta sosiaalisena toimintana, jossa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Yhdistykset ovat paikkoja, joissa voi tavata muita ihmisiä, virkistäytyä, saada vertaistukea sekä harrastaa eri asioita. Yhdistykset tarjoavat myös eri elämätilanteissa oleville ihmisille ohjausta ja neuvontaa sekä vahvistavat ihmisten osallisuutta sekä harjoittavat vaikuttamistoimintaa oman kohderyhmänsä asioissa.

Yhdistysten toiminnan nähtiin vähentävän ihmisten yksinäisyyttä saamalla ihmiset liikkeelle, kokoamalla ihmisiä yhteen erilaisen toiminnan pariin matalalla kynnyksellä, tarjoamalla paikan sosiaaliselle kanssakäymiselle ja ryhmän, johon kuulua sekä antamalla erilaista tukea ja apua ihmisten elämään.

Yhdistysten toiminnan nähtiin edistävän arjen turvallisuutta jakamalla tietoa koulutuksissa ja tilaisuuksissa, antamalla ohjausta ja neuvontaa, lisäämällä yhteisöllisyyttä elinympäristössä, tarjoamalla sosiaalista tukea sekä aktivoimalla ihmisiä ja kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa.

Järjestökyselyssä kysyttiin myös muun muassa järjestöjen tavoittavuuteen, vapaaehtoisten määrään, toimintaedellytyksiin ja järjestöjen keskinäiseen sekä järjestöjen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita.

Lataa raportti tästä (pdf-tiedosto)

Järjestökyselyn diasarja (pdf-tiedosto)

Infograafi 1 Vastaajat
Infograafi 2 Ihmisten tavoittaminen
Infograafi 3 Palkatut työntekijät
Infograafi 4 Kulut, rahoitus ja toimitilat
Infograafi 5 Järjestöjen ja kuntien yhteistyö
Infograafi 6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä järjestöt kuvailivat omaa toimintaansa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Alla olevaan kuvagalleriaan olemme poimineet suoria otteita maakunnan järjestöjen kuvauksista omasta toiminnastaan näissä teemoissa: