Perustietoa

Yhdistyksen säännöt
Suunnitelmat ja kertomukset
Yhdistyksen ympäristösuositukset
Tietosuoja: Rekisteröidyn informointi
Salli ja Tarmo


Yhdistyksen säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus


1 §
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään
nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki ja virallisena kielenä suomen kieli.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja
terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja
sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen
sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää, julkaisutoimintaa, kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa sekä tuottaa koulutus-, tutkimus- ja tietopalveluja. Yhdistys edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä. Yhdistys myöntää tunnustuspalkintoja ansioista sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja.

Jäsenet

4 §
Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä sen toimialueella toimiva yhdistyksen hallituksen hyväksymä
sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön, sekä yleisen ja yksityisten
sosiaalipalvelulaitosten tai alan järjestöjen piirissä työskentelevä luottamushenkilö ja viran- tai
toimenhaltija, alan oppilaitoksen opiskelija, opettaja tai muu viran- tai toimenhaltija tai muu
sosiaaliturvan alalla toimiva henkilö. Jäseneksi voi myös liittyä yhdistyksen toimialueelta oleva
rekisteröity sosiaaliturvan aatteellinen tai ammatillinen yhdistys, julkishallinnon oikeuskelpoinen
yhteisö tai yhdistyksen toimialalla toimiva muu oikeuskelpoinen organisaatio.

5 §
Yhdistyksen jäsenet ovat
1) Vuosijäseniä, joiden jäsenmaksun yhdistyksen vuosikokous kutakin vuotta varten määrää erikseen henkilöjäsenten ja yhdistysjäsenten osalta
2) Kunniajäseniä, jollaisiksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen hyväksi toimineita ansioituneita henkilöitä, joilta ei peritä jäsenmaksua


Jäsenen erottaminen ja eronneeksi katsominen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka menettelyllään vahingoittaa yhdistystä tai on toiminnallaan yhdistyksen jäsenenä loukannut yhdistyksen perusperiaatteita. Jäsenmaksuvelvollinen jäsen, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä toimintavuoden päättyessä.

Päätösvalta

7 §
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokous ja yhdistyksen ylimääräiset kokoukset.

Kokousasiat


8 §
Yhdistyksen kokouksia on vuosittain yksi, vuosikokous helmi-maaliskuussa.
Kokouksissa yhdistyksen henkilöjäsenillä ja yhteisöjäsenillä on kullakin yksi ääni. Äänioikeuden
edellytyksenä on, että jäsenmaksu edelliseltä toimintakaudelta on maksettu.

9 §
Yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa ja kokouksesta sekä siinä
käsiteltäväksi tulevista asioista on ilmoitettava jäsenille joko kirjeenä tai sähköpostilla viimeistään 2
viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa voidaan, huomioon ottaen yhdistyslain 24 § määräykset, ottaa käsiteltäväksi muukin kuin hallituksen valmistelema asia, jos kokous niin päättää.

10 §
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen ja äänestäminen siinä teknisen apuvälineen avulla on
mahdollista, jos yhdistyksen hallitus näin päättää. Etäosallistumisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

11 §
Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) avataan kokous
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) päätetään jäsenmaksun suuruus
8) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
9) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi, sekä
erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavalle toimintakaudelle.
10) valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus ja hallinto


12 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan toimintakaudeksi. Toimintakauden pituus on kaksi
vuotta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä 4-8 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet, tai lähinnä puolet, on kerrallaan erovuorossa. Näitä sääntöjä sovellettaessa ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Lisäksi voidaan valita korkeintaan kolme (3) asiantuntijajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja ja asiantuntijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

13 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen
heistä yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.
Tarvittaessa hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden muulle hallituksen jäsenelle yhdessä
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai nimenkirjoitusoikeuden omaavan toimihenkilön kanssa.

15 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Sääntöjen muuttaminen


16 §
Muutokset näihin sääntöihin on käsiteltävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jolloin muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tulee mainita erikseen kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen


17 §
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä samoin kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys puretaan, varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen yhdistyksen varsinaisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.


Suunnitelmat ja kertomukset

Tominta- ja taloussuunnitelma 2022-2025
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2020
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019

Toimintakertomus 2021
Toimintakertomus 2020
Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus 2017
Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015


Tietosuoja

Rekisteröidyn informointi


Salli ja Tarmo

Salli ja Tarmo -hahmot kuvittavat nykyään lähes kaikkea Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n tiedotusmateriaalia. Sallin, Tarmon ja muut Sotun materiaaleissa seikkailevat hahmot on luonut liperiläinen taiteilija Ninka Reittu-Kuurila.

Sosiaaliturvayhdistyksen väelle Sallista ja Tarmosta on tullut tärkeitä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n ilmeeseen hahmojen katsotaan sopivan hyvin, tuovan erottuvuutta ja vahvistavan identiteettiä toimijana.

Osallisuus-Salli on tuli maailmaan osaksi oSallisuushanke Sallia. Vuosiin 2011-2015 ajoittunut hanke toimitti vuonna 2014 oSallisuuden jäljillä -kirjan, jonka kuvitukseksi tilattiin Salli-hahmo kumppaneineen ilmentämään erilaisia osallisuuteen liittyviä tilanteita ja teemoja. Siitä lähtien Salli on ollut merkittävänä osana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kuvitusmaailmaa. Ajan mittaan Salli on jatkanut seikkailujaan monenlaisissa kuvissa ja ympäristöissä.

Koska Salli on hahmona niin pidetty, tuumittiin että myös Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyystoimijat tarvitsevat kuvituksiinsa oman hahmon. Työllisyys-Tarmo on komeine viiksineen kuvittanut erityisesti Kaiku- ja Kajo-materiaaleja.

Tarmon ja Sallin lisäksi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen materiaaleissa vilisee myös muita persoonallisia piirroshahmoja. Sallin ja Tarmon maailmaan mahtuu monenlaista kulkijaa, ja kaikki pääsevät osallisiksi pieniin seikkailuihin.

Sallin, Tarmon ja ystävien alkuperäispiirrokset koristavat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toimiston seiniä. Värikkään porukan seikkailut tuovat työntekijöille ja vierailijoille iloa päivittäin.