Kulttuurista hyvinvointia ikämiehille

IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hanke on käynnistynyt Joensuussa. IHKUn tavoitteena on lisätä yksinäisyyttä kokevien ja etsivän työn kautta tavoitettavien ikämiesten hyvinvointia ja osallisuutta kulttuurin keinoin.

Tutkimusten mukaan Pohjois-Karjalassa ikäihmiset kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin muut ikäryhmät. Ikäihmisten osallistuminen esimerkiksi järjestöjen toimintaan on keskimääräistä vähäisempää. Kokemusten mukaan erityisesti varttuneiden miesten osallistumisen esteinä ovat tiedon ja tarpeisiin vastaavan toiminnan puute, huonot liikenneyhteydet tai muuten korkea kynnys hakeutua toimintaan. Osallistuminen edellyttää matalan kynnyksen toimintoja, yksilöllistä tukea, etsivää työtä sekä uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Viime vuosina Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on kehittänyt etsivää ikämiestyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Kulttuurihyvinvoinnin menetelmiä ikämiesten osalta ei ole kuitenkaan systemaattisesti kokeiltu eikä kulttuurin merkitystä hyvinvointiin arvioitu.

IHKU-hankkeessa jalkaudutaan ikämiesten arkeen, järjestetään toiminnallisia miesten ryhmiä sekä kehitetään osallistujien tarpeisiin vastaavia kulttuurihyvinvointipalveluja ja -toimintaa. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan osallistujien ehdoilla. Toimintaan lähtemisen kynnys pidetään matalana esimerkiksi hakemalla tarvittaessa osallistujat kotoa yhdessä vertaismiesten kanssa.

Tavoitteena on, että hankkeen myötä voidaan nähdä kulttuurin merkitys myös eriarvoisuuden vähentäjänä, saadaan poistettua kulttuuritoimintaan osallistumisen esteitä ja kulttuuritoiminta voidaan kokea osaksi ihmisten arkea.

Miestyötä toteutetaan Joensuun Rantakylässä sekä Enon, Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Hammaslahden kirkonkylillä. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja se toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan Kansanteatteri Pokan kanssa. Hankkeelle on myönnetty saatu THL:n koordinoimaa Stm:n terveyden edistämisen määrärahaa vuosille 2023-2024.

Koko suomessa vain kahdeksan hanketta on saanut terveyden edistämisen määrärahaa. Määrärahaa saaneilla hankkeilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa kunnissa. Samalla hankkeissa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset ja kansalliset ohjelmat. Hankkeiden tavoitteena on myös vähentää eriarvoisuutta sekä koronakriisin negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen ja lisätä väestön kriisinkestävyyttä. STM myönsi määrärahaa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa vuosille 2023–2025.


Lisätietoja hankkeesta:

Katja Hämäläinen
projektipäällikkö
IHKU-hanke
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
044 033 0507
katja.hamalainen(a)pksotu.fi