Pohjois-Karjalan Järjestökyselyn raportti on julkaistu

Pohjois-Karjalan Järjestökyselyn 2019 raportti on julkaistu. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 251 eri yhdistystä kaikista Pohjois-Karjalan kunnista. Kyselyn erityisenä teemana oli yhdistysten rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Kyselyssä vastaajat kuvailivat toimintaansa em. teemojen osalta.

Yhdistysten toiminta edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä monella tapaa; järjestötoiminta nähtiin sosiaalisena toimintana, jossa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Yhdistykset ovat paikkoja, joissa voi tavata muita ihmisiä, virkistäytyä, saada vertaistukea sekä harrastaa eri asioita. Yhdistykset tarjoavat myös eri elämätilanteissa oleville ihmisille ohjausta ja neuvontaa sekä vahvistavat ihmisten osallisuutta sekä harjoittavat vaikuttamistoimintaa oman kohderyhmänsä asioissa.

Yhdistysten toiminnan nähtiin vähentävän ihmisten yksinäisyyttä saamalla ihmiset liikkeelle, kokoamalla ihmisiä yhteen erilaisen toiminnan pariin matalalla kynnyksellä, tarjoamalla paikan sosiaaliselle kanssakäymiselle ja ryhmän, johon kuulua sekä antamalla erilaista tukea ja apua ihmisten elämään.

Yhdistysten toiminnan nähtiin edistävän arjen turvallisuutta jakamalla tietoa koulutuksissa ja tilaisuuksissa, antamalla ohjausta ja neuvontaa, lisäämällä yhteisöllisyyttä elinympäristössä, tarjoamalla sosiaalista tukea sekä aktivoimalla ihmisiä ja kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa.

Järjestökyselyssä kysyttiin myös muun muassa järjestöjen tavoittavuuteen, vapaaehtoisten määrään, toimintaedellytyksiin ja järjestöjen keskinäiseen sekä järjestöjen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita.

Lataa raportti tästä

Järjestökyselyn diasaja