Kuljetuspalvelujen ja vammaispalvelujen asiakkailta myönteistä palautetta ja kehittämiskohteita

Siun sote toteutti yhteistyössä Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa asiakaskyselyn vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista sekä vammaispalvelujen sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta.

Asiakaskyselyt postitettiin asiakkaille kotiin ja niihin oli mahdollista vastata myös sähköisesti tai puhelimitse. Kyselyt toteutettiin huhti-toukokuun aikana.

– Vammaispalvelu pyrkii asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla vahvistamaan vammaisten henkilöiden osallistumista ja osallisuutta. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun, ja asiakkaille on syntynyt kokemus kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta. Tulemme hyödyntämään saatua arvokasta palautetta palvelujen kehittämisessä ja hankintaprosesseissa, palvelupäällikkö Kristiina Räsänen kertoo.

Vammaispalvelujen asiakkaat pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun

Vammaispalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyllä kerättiin palautetta vammaispalvelun sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa vammaispalvelujen toteutumisen kokonaiskuvasta sekä kerätä tietoa palvelun kehittämiseksi. Kyselylomake postitettiin jokaiselle noin 2000:lle vammaispalvelun asiakkaalle ja vastauksia saatiin 456. Kyselyn vastausprosentti oli 22,8 %.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että vammaispalvelujen asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kyselyssä kysyttiin asiakkaiden mielipidettä saamastaan palvelusta neljäntoista väittämän avulla, jotka liittyivät muun muassa tiedon saamiseen, kuulluksi tulemiseen ja palvelun asiantuntevuuteen. Asiakkaita pyydettiin arvioimaan väittämiä asteikolla 1–5 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Väittämien keskiarvot vaihtelivat välillä 3,4–4,2.

Tulosten perusteella asiakkaat ovat tyytyväisimpiä saamaansa kohteluun, palvelun asiantuntevuuteen ja työntekijöiden tapaan esittää asiat ymmärrettävästi. Keskeisimmät kehityskohteet kohdistuvat tiedon saamiseen palveluista, työntekijöiden tavoitettavuuteen ja mahdollisuuteen osallistua palvelujen suunnitteluun.

Vuonna 2020 toteutettuun kyselyyn verrattuna vammaispalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat pysyneet hyvin samansuuntaisina.

Kuljetuspalvelujen asiakkaiden kokemus palveluista parantunut

Kuljetuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyllä kerättiin palautetta vammaispalveluasetuksen (VpL) 8 §:n perusteisesta kuljetuspalvelusta. Tähän kuljetuspalveluun kuuluvat työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa kuljetuspalvelun toteutumisen kokonaiskuvasta sekä kartoittaa asiakkaiden näkemyksiä palvelun kehittämiseksi. Kyselylomakkeita postitettiin yhteensä noin 2440 kappaletta ja vastauksia kyselyyn saatiin 610. Kyselyn vastausprosentti oli 25 %.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että suurin osa kuljetuspalvelujen asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkailta kysyttiin heidän tyytyväisyyttään kuljetuspalvelujen järjestämisen tapaan asteikolla 1–5 (huono – erinomainen). Noin 80 % vastanneista antoi arvosanaksi 3 tai enemmän.

asiakkailta kysyttiin myös näkemyksiä muun muassa kuljetuspalveluista saadusta tiedosta, kyydin tilaamisesta ja saadusta palvelusta. Asiakkaita pyydettiin arvioimaan väittämiä asteikolla 1–5 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Väittämien keskiarvot vaihtelivat välillä 3,0–4,3.

Tulosten perusteella kuljetuspalvelujen asiakkaat ovat sitä mieltä, että kuljetuspalvelu tukee selviytymistä arjessa. Lisäksi kyydin tilaaminen koetaan helpoksi ja Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskukselta saadaan asianmukaista palvelua. Keskeisimmät kehityskohteet kohdistuvat asiakkaiden mahdollisuuksiin osallistua palvelujen suunnitteluun ja arviointiin sekä kyytien tilausaikaan.

Kuljetuspalvelujen kysely oli jatkoa vuonna 2018 ja 2020 toteutetuille vastaaville kyselyille. Tuloksia verratessa asiakkaiden suhtautuminen kuljetuspalveluun on muuttunut positiivisemmaksi. Myönteisempi asiakaskokemus näkyy mielipideväittämien vastauksissa, joiden keskiarvot ovat parantuneet sekä erityisesti asiakkaiden antamissa arvosanoissa kysyttäessä heidän tyytyväisyyttään kuljetuspalvelun järjestämiseen.

Uutinen on julkaistu Siun soten sivuilla 1.7.2022