Järjestö-kuntayhteistyön uusi sivu

Koronakriisissä ja kriisin vaikutuksien myötä järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön ja keskinäisen vuoropuhelun merkitytys on kasvanut. Tässä ajassa yhteiselle keskustelulle, hiljaisten signaalien ja yhteiskunnan ilmiöiden havaitsemiselle, esiin nousseiden haasteiden ratkaisemiselle, verkostomaiselle työtavalle ja yhteiskehittämiselle on yhä enenevissä määrin tilausta.  Toivon luomista ja tulevaisuuden visiointia tarvitsemme varmasti nyt kaikki.

Pohjois-Karjalassa järjestöjen ja kunnan verkostomaisia yhteistyörakenteita, paikallisia järjestöasiain neuvottelukuntia, Paikallis-JANEja on viety eteenpäin vuodesta 2016 lähtien. Paikallis-JANEjen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.

Paikallis-JANE toiminnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä, yhdistyskentän voimien vahvistaminen, yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja kunnan välillä ja vaikuttaminen: yhdistyskentän äänen tuominen kunnan kehittämistoimintaan. Kunnan näkökulmasta hyötyinä ovat yhteistyön tiivistymisen lisäksi muiden muassa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen,  uusien ideoiden syntyminen sekä esimerkiksi järjestöedustajan nimeämisen helpottuminen kunnan työryhmiin.

Pohjois-Karjalassa paikallis-JANE -toiminnan edelläkävijöitä ovat olleet Outokummun, Rääkkylän, Kontiolahden ja Pyhäselän paikallis-JANEt.  Esimerkkejä paikallis-JANE -toiminnasta on muiden muassa olleet järjestöiltojen suunnittelu ja toteuttaminen kunnan ja yhdistysten yhteistyönä, yhteisten tapahtumien järjestäminen ja järjestötiedottamisen kehittäminen. Paikallis-JANEn kokouksissa on käsitelty muiden muassa järjestö-kuntayhteistyön asiakirjaa, päivitysvaiheessa olevia kunnan avustuksia, koronatilannekatsausta sekä  kunnan hyvinvointikertomusta.

Pohjois-Karjalassa paikallis-JANEjen ja maakunnallisen järjestöasiain neuvottelukunnan vuoropuhelun kautta vahvistetaan laaja-alaisesti myös maakunnan järjestöjen äänen kuulumista maakuntatason vaikuttamis- ja kehittämistyössä.

Järjestöt toimivat kunnissa merkittävässä roolissa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäjinä. Tärkeää järjestöjen ja kunnan välisessä yhteistyössä on yhteinen sitoutuminen toimintaan, avoimuus ja viestintä sekä paikallisesti sopivan yhteistyömuodon löytyminen. Paikallis-JANE toiminta on yksi tapa viedä vuoropuhelua, osallisuutta, kehittämistä ja uudenlaista tulevaisuutta eteenpäin.

Lisätietoa Paikallis-JANE toiminnasta.

Hanna Kääriäinen
järjestökehittäjä
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke

Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.