Yhdistys lausui valtioneuvoston asetuksesta liittyen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten rahoitukseen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on jättänyt lausuntonsa valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta.

Lue koko lausunto tästä

Uusi, arpajaislain sääntelyä korvaava laki sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta (284/2023) tulee voimaan 1.1.2024. Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) yleislakina niitä osin kuin erityislainsäädännössä ei säädetä siitä poikkeavasti.

Nykyisen arpajaislain nojalla on annettu sosiaali- ja terveysministeriön sektorilla kaksi avustustoimintaan liittyvää asetusta, valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016) ja valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta (1555/2016). Nämä kaksi asetusta ovat täydentäneet valtionavustuslain (688/2001) ja arpajaislain (1047/2001) säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on virkatyönä valmisteltu arpajaislain nojalla annettujen, 1.1.2024 kumoutuvien kahden asetuksen osalta korvaava valtioneuvoston asetus. Valmistelussa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi yhdistää aiemmin kahden erillisen valtioneuvoston asetuksen sisältö yhdeksi asetukseksi. Laintasoista sääntelyä täydennetään keskeiseltä sisällöltään nykyisiä asetuksia (1052/2016 ja 1555/2016) vastaavalla valtioneuvoston asetuksella. Uusi asetus tulee voimaan samanaikaisesti rahoitusmalliuudistukseen liittyvän uuden lainsäädännön kanssa 1.1.2024 alkaen.