Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys lausui työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysturvalain muuttamisesta annettua lakia ja kumottavaksi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 12 luku, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 ja 2 § sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 13 §. Muutokset koskisivat ansiopäivärahan määrää, palkansaajan työssäoloehdon kertymistä sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus eräille työttömille työnhakijoille.

Hallitusohjelman osiossa 4.3, Työhön kannustava sosiaaliturva, linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi. Hallitusohjelman mukaan osana tätä kokonaisuutta ansiopäivärahan taso porrastetaan, palkkatukityö ei jatkossa kerryttäisi palkansaajan työssäoloehtoa ja eräistä ikäsidonnaisista poikkeuksista luovuttaisiin. Ikäsidonnaiset poikkeukset, joista luovuttaisiin, olisivat 58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan uudelleen laskennan poikkeussääntö, oikeus velvoitetyöhön ja työssäoloehdon kertyminen työllistymistä edistävästä palvelusta ja tähän liittyvä ansiopäivärahan tason suojasääntö.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen lausunto koski palkkatuettua työtä ja työssäoloehtoa koskevaa ehdotusta.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry mielestä hallituksen lakiesitys, jossa palkkatuettu työ ei jatkossa enää kerryttäisi työssäoloehtoa, vaikuttaa kielteisesti yhdistysten palkkatukityöllistämiselle sekä heikentää erityisesti pitkäaikaistyöttömien asemaa ja lopettaisi palkkatuen kerryttämisen ansiopäivärahaan.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n lausui, että palkkatuetun työn asema tulee säilyttää työssäoloehtoa kerryttävänä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry myös yhtyi Sininauhaliiton lausuntoon, jossa korostetaan ja muistetaan, että palkkatuki on normaali työsuhde.

Yhdistyksiin palkkatuella työllistyvät henkilöt ovat lähes aina vähintään kaksi vuotta työttömänä olleita henkilöitä. Heistä moni ei ole valmis suoraan työhön avoimille työmarkkinoille, vaan tarvitsee palkkatukijaksoa työhön palaamisen tueksi ja paikkaamaan mahdollista osaamisvajettaan. 

Esitetty muutos vaikeuttaisi uudelleen ansiosidonnaisen työttömyysetuuden saamista ja saattaisi vähentää palkkatuettuun työhön hakeutumista. Kaavaillun esityksen myötä monen yhdistyksen yleishyödyllinen toiminta on jopa kokonaan vaakalaudalla tai ainakin vaikeutuu merkittävästi.

Palkkatuettu työ on tärkeä väylä työelämään. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry yhtyikin Sininauhaliiton näkemyksiin, että palkkatuetulle työlle on oma roolinsa yhteiskunnassa ja palkkatuen sosiaalisia hyötyjä pitääkin tutkia ja huomioida päätöksenteossa. Pitkäaikaistyöttömien tai alentuneesti työkykyisen henkilöiden palkkaaminen täytyy tehdä mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry esittääkin, että palkkatuetun työn työssäoloehdon kerryttäminen säilytettäisiin vähintään nykytasolla 75-prosenttisena tai nostettaisiin 100-prosenttiseksi.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23793/2023