IKAROS -hanke

IKAROS – Ikämiesten arjen osallisuuden edistäminen 2017-2019           

IKAROS -hankkeessa edistetään yksin elävien ikämiesten osallisuutta ja mielen hyvinvointia etsivän vanhustyön keinoin ja ikämiesten omiin tarpeisiin pohjautuen. Hankkeen tavoitteena on kokeilla keinoja yksin elävien ikämiesten tavoittamiseen, selvittää ikämiesten omien tarpeiden lähtökohdista millaista toimintaa ja tukea he tarvitsevat hyvän arjen tueksi, parantaa toimintoihin ja palveluihin liittyvää tiedotusta ja ohjata ikämiehiä osallisuutta tukevan toiminnan piiriin sekä viedä hyväksi havaitut toimintatavat osaksi Joensuun kaupungin, Siun soten ja kolmannen sektorin palvelu- ja toimintaverkostoa. Hanketta toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja hanke saa rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista, jota koordinoi THL. Hanke käynnistyy 1.5.2017.

 

TARVE JA KOHDERYHMÄ

Pohjois-Karjalan väestö ikääntyy nopeasti (Tilastokeskus, Väestöennuste 2015). Ikääntyvän väestön suurimmat terveys- ja itsemurhariskit kasaantuvat erityisesti iäkkäille, yksinäisille miehille. Ikäihmisten yksinäisyys on tunnistettu ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan uudenlaisia keinoja. Osallisuuden kokemus, sosiaalinen tukiverkosto ja merkityksellisyyden kokemus lisäävät hyvinvointia. Ikämiesten osallisuutta edistämällä voidaan merkittävästi edistää heidän hyvinvointiaan. Yksinäisten ikämiesten tavoittamiseen ja arjen osallisuuden tukemiseen tarvitaan uusia ikämiesten tarpeista lähteviä keinoja. Tarvetta toiminnalle on sekä kantakaupungissa että haja-asutusalueilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat iäkkäät yksinäiset miehet (Joensuun Rantakylän kaupunginosassa ja Kiihtelysvaaran ja Enon haja-asutusalueella).

 

HANKKEEN TAVOITTEENA ON:

  • Etsiä ja kokeilla keinoja yksinäisyydestä kärsivien ikämiesten tavoittamiseen
  • Selvittää ikämiesten omien tarpeiden lähtökohdista millaista toimintaa ja tukea he tarvitsevat hyvän arjen tueksi
  • Ohjata ikämiehiä arjen toimintakykyä ja osallisuutta tukevan toiminnan ja palvelujen piiriin ja järjestää uutta tarpeista nousevaa toimintaa
  • Viedä ikämiesten etsivän työn hyväksi havaitut toimintatavat osaksi monitoimijaista palveluverkostoa yhteistyössä Siun soten ja Joensuun kaupungin kanssa.

 

KEINOT

Keino tavoittaa kohderyhmä on mieserityinen etsivä työ. Hankkeen työntekijä jalkautuu tapaamaan ikämiehiä heidän koteihinsa.  Tavoittamisen jälkeen työn muotona on ikämiesten omien toiveiden ja tarpeiden lähtökohdista nousevan (ryhmä)toiminnan kehittäminen ja olemassa oleviin kolmannen sektorin tai muiden yhteistyökumppaneiden toimintoihin ja julkisiin palveluihin ohjaaminen. Mieserityistä etsivää työtä toteutetaan yhteistyössä hankkeen kumppaneiden kanssa. Mieserityinen etsivä työ mallinnetaan ja arvioidaan ja juurrutetaan osaksi monitoimijaista Hyvinvointiasema -konseptia.

 

YHTEISTYÖTAHOT

Siun Sote, Joensuun kaupunki, (Rantakylän hyvinvointiasema, vanhustyö, kotihoidon vanhustyö, Tuuppari-toiminta), seurakunta, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Osuuskunta Viesimo, Joensuun Setlementti ry, Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset FinFami ry, ViaDia Joensuu ja muut yhteistyöstä kiinnostuneet alueen järjestöt.

 

YHTEYSTIEDOT

Katja Hämäläinen-Puhakka (1.5 alkaen), p. 044 033 0507

suunnittelija Soile Nyman (1.3 alkaen), p. 050 306 6472

sähköpostit etunimi.sukunimi@pksotu.fi