Workshops: Schedule and abstract book

Download the abstract book.

Download the workshop schedule.

Workshop schedule

 

1. Arviointia työllisyystoimien ja sosiaalityön rajalla (Aija Kettunen&Arja Kurvinen)
Thursday 23.10.2014, Room AU 203 Aurora

15.30 Johdatus teemaan: Arja Kurvinen
15.40 Heikki Vento, Helsingin kaupunki: Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden vaikuttavuusmittaristo
16.05 Laura Tarkiainen, Helsingin yliopisto: Vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien kokemuksia vastavuoroisuuden ja yhteisyyden  rakentumisesta
16.30 Sami Ylistö, Jyväskylän yliopisto: Toimenpiteiden hyvät ja huonot vaikutukset: Aktivointitoimenpiteiden arviointia niihin osallistuneiden pitkäaikaistyöttömien nuorten näkökulmasta
16.55 Keijo Piirainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Yksilöllisen tavoitteenasettelun ja vaikutusten arvioinnin rajat työllistämiseen tähtäävissä palveluissa
17.20 Loppukeskustelu ja yhteenveto: Aija Kettunen
17.30 Hyvää illanjatkoa!

2. Autonomy of migration, changing border regime and transformations of social policy (Eeva Jokinen & Jussi Vähämäki)
Thursday 23.10.2014, Room M302, Metria

15.30 Welcome
15.40 Markku Sippola, University of Jyväskylä: Estonian workers as ”regime shoppers” between a CME and LME: Are they exploiters or exploited?
16.00 Laura Mankki, University of Jyväskylä: Becoming cleaner and demand of migrant workers? Investigating migrant workers’ experiences on the Finnish welfare society.
16.20 Erka Caro, University of JYväskylä: Albanian Labor Migrants in Italy Coping strategies and negotiation of industrial citizenship
16.40 Jukka Könönen, University of Eastern Finland: Differential inclusion and the autonomy of migration beyond borders
17.00 Nathan Lillie, University of Jyväskylä: The Right not to have Rights: Posted Worker Acquiescene and the European Union Labour Rights Framework
17.20 Closing discussion

3. Eläketutkimuksen työryhmä, in English (Noora Järnefelt & Pirjo Saari)
Thursday 23.10.2014, Room M303, Metria

15.30 Welcome
15.40 Aart-Jan Riekhoff, University of Tampere: A bumpier exit: institutional reform and changing late working-life trajectories in the Netherlands in the early twenty-first century
16.00 Petri Palmu, Ammattiliitto Pro: Eläkeläisten elämäntyytyväisyyttä selittävät työura-, aktiviteetti- ja resurssitekijät Ammattiliitto Pron eläkeläisjäsenillä
16.20 Azhar M Hussain, Roskilde University & Olli Kangas, Kela: Is an old trick better than a sack full of new tricks? Pension provision and post-retirement poverty in the European Union
16.40 Jyri Liukko, Eläketurvakeskus: Disability in a complex network of actors: Uncertainties in the cooperation of disability professionals in Finland
17.00 Jaakko Harkko, Kuntoutussäätiö: Nuorten työnhaun ja työkyvyttömyyden yhteyksistä – rekisterikohortin tarkastelu
17.20 Closing discussion

4. Hoivan sosiaalipolitiikka (Yrjö Mattila)
Thursday 23.10.2014, Room M107, Metria

15.30 Alkusanat
15.35 Iiris Lehto, Itä-Suomen yliopisto: Vanhushoivaa projekteissa
15.55 Päivi Ahosola, Tampereen yliopisto: Kehittämällä kohti familistista hoivapolitiikkaa: diskursiivinen analyysi kuntien vanhustyön kehittämishankkeista
16.15 Sophy Bergenheim. Helsingin yliopisto: Eläkepoliittisen rajanvedon sattumanvaraisuus: esittelyssä vuoden 1956 kansaneläkelain uudistus
16.35 Mikko Mattila,Hanna Wass,Hannu Lahtinen, Pekka Martikainen, University of Helsinki: Sick leave from work and voting booth? A register-based study on health and turnout
16.55 Anne Isotalo, TYKS: Elektiivisen leikkauspotilaan hoitopaikkaa koskeva valinnanvapaus suomalaisessa julkisessa erikoissairaanhoidossa
17.15 Yrjö Mattila ja Tiina Kakariainen, Kelan tutkimusosasto: Omaishoidon virkailijoiden haastattelututkimus

5. Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit (Maria Ohisalo & Juho Saari)
Thursday 23.10.2014, Room M301, Metria

15.30 Pekka Borg, Helsingin kaupungin tietokeskus: Yksinasuvien helsinkiläisten kokema hyvinvointi
15.50 Ilari Ilmakunnas, Turun yliopisto: Sosioekonomisten syrjäytymisriskien kasaantuminen vuonna 1977 syntyneillä nuoren aikuisuuden aikana
16.10 Sanna Mäkinen, Itä-Suomen yliopisto: Resurssit ja eriarvoisuus palveluverkostoissa – näkökulmana koulutuspolulta poikenneiden nuorten elämänkulku
16.30 Mikko Niemelä, Kela, Helena Blomberg, Helsingin yliopisto, Johanna Kallio, Itä-Suomen yliopisto, Christian Kroll, Helsingin yliopisto: What explains frontline workers’ views on poverty? A comparison of three types of welfare sector institutions
16.50 Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto: Tarpeeksi köyhä leipäjonoon? Ruoka-avun merkitys ihmisten pärjäämiselle
17.10 Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto: ”Sosiaalipummit? – Totuus oleskeluyhteiskunnasta”

Friday 24.10.2014, Room M301, Metria

9.00 Antti Halmetoja, Tampereen yliopisto, Olli Herranen, Tampereen yliopisto: Valtionhallinnon uudistusten talousopilliset perustat ja niiden yhteiskunnalliset vaikutukset – tapauksena valtion tuottavuusohjelma ja kestävyysvaje
9.20 Antti Kouvo, Turun yliopisto, Johanna Kallio, Itä-Suomen yliopisto, Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto: Taking Care of Our Own? Personal Experiences and Informal Solidarity towards the Disadvantaged Groups
9.40 Lauri Mäkinen, Turun yliopisto: Viitebudjetit köyhyyden vaihtoehtoisena mittarina
10.00 Ari-Matti Näätänen, Turun yliopisto: Workfarism in the perspective of capital flow in 19 welfare states between 1985 and 2010
10.20 Juha Rantala, Eläketurvakeskus, Raija Gould, Eläketurvakeskus: Pienituloisuuden dynamiikka ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
10.40 Hanna Rinne, Kuntoutussäätiö, Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö, Kristiina Manderbacka, Jukka Murto, Risto Kaikkonen, THL: Terveyskeskuslääkärille pääsyn alueelliset erot

6. Maaseudun näkökulmasta (Päivi Kivelä & Silva Tedre)
Thursday23.10.2014, Room AU 204, Aurora

15.30 Työryhmän järjestäytyminen ja alkusanat
15.40 Ilkka Lehtola, Itä-Suomen yliopisto: Ikääntyvien maaseutu ja joukkoliikenne
16.00 Päivi Kivelä, Sininauhaliitto: Verkostoyhteistyö maaseudun syrjäytyneiden auttajana
16.20 Hanna Moilanen, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Kehittämistoiminnan mahdollisuudet ja rajat
16.40 Maarit Sireni, Itä-Suomen yliopisto: Maaseudun liikkuvat asukkaat ja monet kodit
17.00 Silva Tedre, Itä-Suomen yliopisto: Hyvinvointipalveluiden muutokset – maaseudun näkökulmasta
17.15 Ville Pöysä, Itä-Suomen yliopisto: Puhelinhaastattelut aineistonkeruumenetelmänä maaseutututkimuksessa

7. Oikeus vai velvollisuus työhön? (Minna Ylikännö & Sari Kehusmaa)
Thursday 23.10.2014, Room N105, Natura

15.30 Tervetuloa työryhmään
15.40 Jonna Kosonen, Itä-Suomen yliopisto: Oikeus korkeakoulutukseen? Velvollisuus valmistumiseen?
16.00 Anu Tuuliainen, Helsingin yliopisto: Yrittäjyyden eetos ja oikeus sosiaaliturvaan
16.20 Simo Aho, Työelämän tutkimuskeskus: Työttömien aktivointi, sosiaaliset oikeudet ja hyvinvointivaltio Suomessa
16.40 Olli Retulainen ja Sari Kehusmaa, Kelan tutkimusosasto: Rakennemuutosalueen työllistämistoimenpiteiden ja työllistymisen dynamiikka
17.00 Minna Ylikännö, Turun yliopisto: Työttömien aktivointi Kela-sakon uhalla – mikä määrittää palvelujen kohtaannon?
17.20 Loppukeskustelu

8. Osallistava sosiaaliturva (Jouko Karjalainen & Elina Pajula)
Thursday 23.10.2014, Room N106, Natura

15.30 Tervetuloa työryhmään
15.40 Anne Pyykkönen, oSallisuushanke Salli, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: Asiakkaiden osallisuus palveluissa
16.05 Arja Pöntinen-Heinonen, Joensuun kaupunki: Osallistava sosiaaliturva
16.35 Jouko Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Poliittisesta aloitteesta virkamiesratkaisuksi?
16.55  Ville-Veikko Pulkka, Jyväskylän yliopisto: Kansalaistoimijoiden kritiikki ja vaihtoehdot aktiivipolitiikan viitekehyksessä
17.20 Loppukeskustelu

9. Osallisuus kaupungissa (Liisa Häikiö & Pauliina Lehtonen)
Thursday 23.10.2014, Room M305, Metria

15.30 Työryhmän avaus Liisa Häikiö & Pauliina Lehtonen
15.45 Soile Juujärvi & Virpi Lund, Laurea-ammattikorkeakoulu: Osallisuutta mihin? Asukkaat asuinalueen kehittämisessä
16.20 Virpi Lund & Soile Juujärvi, Laurea-ammattikorkeakoulu: Asukastyöpajat osallistavana menetelmänä
16.55 Pauliina Lehtonen, Tampereen yliopisto: Osallistuvaa budjetointia Tesoman tapaan

Friday 24.10.2014, Room M305, Metria

9.15 Karita Snellman, Tampereen yliopisto: Nuorten tavat vaikuttaa omaan elämään ja ympäröivään yhteiskuntaan
9.50 Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö: Näkökulmia osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen taiteen ja kulttuurin kentällä
10.25 Jutta Harjunen, Helsingin yliopisto: Osallisuus lähiöostarilla – tapaustutkimus Helsingin Myllypurosta

10. Paikallinen hyvinvointipolitiikka – rajoja ja rakenteita (Mika Alavaikko & Ari Nieminen)
Thursday 23.10.2014, Room M306, Metria

15.30 Ari Tarkiainen, Karelia-ammattikorkeakoulu: Paikallinen ja alueellinen hyvinvointi poliittisena kamppailuna
15.50 Timo Toikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Sosiaalipolitiikan paikallisen määrittelyn haasteet
16.10 Olli Karsio & Lina Van Aershot, Tampereen yliopisto: Palvelusetelimalli vanhuspalveluissa – Kuusi kuntaa, kuusi markkinatyyppiä?
16.30 Minna Zechner, Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Alueellinen tasa-arvo omaishoidon tuessa
16.50 Larissa Franz-Koivisto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö & Mirkka Vuorento, Kuntoutussäätiö: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä palvelut kunnissa
17.10 Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Mikropaikallisuus ja sosiaalipolitiikan toteutuminen

11. Professiorajat moniammatillisessa yhteistyössä (Anne Määttä & Anna-Maria Isola)
Thursday 23.10.2014, Room AG109, Agora

15.30 Tervetuloa
15.35 Päivi Pöyhönen, Helsingin yliopisto: Sopimuksellisuus vanhustyössä: sosiaalityön ja diakoniatyön tehtävienjakoa määrittelemässä
16.00 Veera Viitanen, Turun yliopisto: Sosiaalialan rooli sosiaalisen asuntokannan allokaatioprosesseissa
16.25 Anne Määttä, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Pirstaleisesta rakenteesta kohti koordinoitua yhteistyötä
16.55 Anna-Maria Isola, Helsingin yliopisto: Onnistuneet rajanylitykset – asiakkaiden kokemuksia ja tulkintoja
17.20 Loppukeskustelu

12. Social exclusion and inclusion of youth in global and local context (Marja Katisko & Terhi Halonen)
Thursday 23.10.2014, Room MP101, Metria, Psychology wing

15.30 Opening workshop: Marja Katisko and Terhi Halonen
15.40 Sakari Karvonen, THL – National Institute for Health and Welfare & Kari Tokola, UKK Institute, Tampere & Arja Rimpelä, School of Health Sciences, University of Tampere: Well-being and academic achievement in Helsinki Metropolitan Area from 2002 to 2010 – analysis on clustering of schools
16.00 Anni Rannikko, University of Eastern Finland: Public confessions – heteronormativity or sports redefined
16.20 Tatjana Lipiäinen, University of Eastern Finland: Youth participation in Transnational Leisure Activies
16. 40 Marja Katisko, Diaconia Univeristy of Applied Sciences: Youth immigrants’ homelessness: Transitions between inclusion and exclusion
17.00 Conclusion and discussion

13. Sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (Maria Vaalavuo)
Friday 24.10.2014, Room M108, Metria

9.15 Tervetuloa
9. 20 Elina Aaltio, Suomen Kuntaliitto: Vaikuttavuuden arviointia Työllisyyspalvelujen toimintakykymittarilla
9.40 Katri Aaltonen & Jenni Blomgren Kela, Tutkimusosasto: Lääkekorvaukset tuloryhmittäin Suomessa
10.00 Tuula Pehkonen-Elmi, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Yksinkertainen päätöksentekomalli työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten ja taloudellisten seurausten arviointimenetelmänä – haasteet ja soveltamisessa tarvittavat tiedot
10.20 Marjo Pulliainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Nuorisotakuu-talousnäkökulma
10.40 Maria Vaalavuo/CHESS, THL: Sairastavuuden rooli työttömyyden päättymisessä ja työllistymistoimien onnistumisessa: tutkimussuunnitelman esittely
11.00 Loppukeskustelu

14. Sosiaalioikeuden rajankäyntejä (Toomas Kotkas & Laura Kalliomaa-Puha)
Thursday 23.10.2014, Room N101, Natura

15.30 Tervetuloa
15.40 Toomas Kotkas, Itä-Suomen yliopisto: Suomalainen hyvinvointivaltio ja sosiaalisten oikeuksien lyhyt historia
16.00 Mirva Lohiniva-Kerkelä, Lapin yliopisto: Huolto-oikeudesta hyvinvointioikeuteen?
16.20 Maija Aalto-Heinilä, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalioikeuden subjekti
16. 40 Ulla Väätänen, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalipalvelujen sähköistämisen oikeudellisia kysymyksiä
17.00 Loppukeskustelu

Friday 24.10.2014, Room N101, Natura

9.15 Tervetuloa
9. 20 Laura Perttola, Vaasan yliopisto: Hyvä hallinto vanhusten sosiaalihuollossa – hallintotieteilijän metodiset valinnat hallinto- ja sosiaalioikeuden raja-alueen tutkimuksessa
9.40 Laura Kalliomaa-Puha, Kelan tutkimusosasto: Omaishoidon sopimukset omaishoitajien näkökulmasta
10.00 Heidi Poikonen, Itä-Suomen yliopisto: Kuntien päihdepalvelujen järjestämisvastuu
10.20 Jan-Erik Helenelund, Helsingin yliopisto: Oikeus asuntoon – sosiaali- ja asuntopolitiikan yhteinen haaste
10.40 Loppukeskustelu

15. Sosiaalipoliittinen mielikuvitus (Johanna Perkiö & Juhana Venäläinen)
Thursday 23.10.2014, Room M109, Metria

15.30 Tervetuloa
15.35 Jussi Ahokas, SOSTE ry: Hyvinvointitalous hyvinvointipolitiikan vapauttajana
16.05 Jouko Kajanoja, Helsingin yliopisto: Perustulo uuden yhteiskuntajärjestyksen keskeisenä elementtinä
16.35 Tuuli Hirvilammi, Helsingin yliopisto & Tuula Helne, Kelan tutkimusosasto: Vaurauden rajat: sosiaalipolitiikan uusi suunta
17.05 Loppukeskustelu

Friday 24.10.2014, Room M109, Metria

9. 15 Tervetuloa
9.20 Teppo Eskelinen, Itä-Suomen yliopisto: Autonominen tuki ja valtio
9.50 Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto: Sosiaalihuollon käsitteen rajat
10. 20 Lilli Rokkonen & Iiris Lehto, Itä-Suomen yliopisto: Tositelevisio ja sosiaalipolitiikka
10.50 Loppukeskustelu

16. Sosiaalipolitiikan ja teknologiatutkimuksen rajapinnalla (Raija Koskinen & Sakari Taipale)
Thursday 23.10.2014, Room AG108, Agora

15.30 Tervetuloa
15.40 Paula Saikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tiedon tuotanto ja kuntapäätöksenteko, tapauksena sosiaalityö
16.00 Maria Heiskanen, Helsingin yliopisto: Rahapelaajan vastuu internetissä
16.20 Sakari Taipale, Jyväskylän yliopisto: Robotit, asenteet ja sosiaalipoliittiset järjestelmät
16. 40 Raija Koskinen, Helsingin yliopisto: Himmeneekö ymmärrys perustehtävästä, jos teknologian käyttöä ei johdeta?
17.00 Loppukeskustelu

17. Sukupuolittuneet perheasemat ja sosiaalipoliitiikan rajat (Lilli Aini Rokkonen & Anna-Maija Castrén)
Thursday 23.10.2014, Room M104, Metria

15.30 Linda Hart & Hanna-Kaisa Hoppania, Helsingin yliopisto: Suomalainen perhe- ja hoivaideologia, onko sellaista? Hoivan, läheissuhteiden ja sukupuolen historiaa ja politiikkaa
15.50 Minna Salmi & Johanna Närvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Politiikkaa ja käytäntöjä: parivuotiaiden lasten äitien toiminta ja hallituksen perhepoliittiset uudistukset
16.10 Silva Suomala, Itä-Suomen yliopisto: ”Tämä nyt on se ainut juttu ja sit tää on se turvallinen juttu…” – Keskustelua vanhoillislestadiolaisesta äitiydestä ja yhteisöjäsenyyden jakolinjoista
16.30 Erika Mäntylä, Itä-Suomen yliopisto: Heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret äidit – kotihoidontuki ja moraalisubjektin rakentaminen
16.50 Johanna Lammi-Taskula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Perhevapaat ja sukupuolittunut työnjako lapsiperheissä
17.10 Jaana Vuori, Itä-Suomen yliopisto: Perheasemat, sukupuoli ja erojen moninaisuudet
17.30 Loppukeskustelu

18. Talouskriisin sosiaaliset seuraukset (Heikki Hiilamo & Pasi Moisio)
Thursday 23.10.2014, Room N104, Natura

15.30 Alkusanat ja esittelyt (Hiilamo & Moisio)
15.40 Jenni Blomgren, Nico Maunula, Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto:Ylivelkaantuminen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
16.00 Tiina Soininen, Itä-Suomen yliopisto: Talouden taantumat ja työmarkkinoiden pirstaloituminen Suomessa – Pitkittäisanalyysi työmarkkinoiden muutoksesta vuosina 1991-2008
16.20 Antti Kouvo, University of Eastern Finland Heikki Ervasti, University of Turku, Takis Venetoklis, University of Turku: Greece in Crisis: Testing Institutions and Social Trust 2002 -2010
16.40 Heikki Ervasti, University of Turku, Jørgen Goul Andersen, University of Aalborg Mikael Hjerm, University of Umeå: Economic downturns and public support for the welfare state
17.00 Keskustelu
17.20 Loppusanat ja yhteenveto (Hiilamo & Moisio)

Friday 24.10.2014, Room AG108, Agora NOTE,  A CHANGE!

9.00 Alkusanat ja esittelyt (Hiilamo & Moisio)
9.10 Pasi Moisio, THL: Suomen lakisääteinen perusturvan riittävyyden arviointi
9.30 Ruut Sjöblom: Laman jälkeen – selviytyminen vakavasti ylivelkaantuneena
9.50 Jonni Tanskanen, Helsingin yliopisto / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Depression via depression: Long-term parental over-indebtedness during childhood as a predictor for psychiatric morbidity
10.10 Arja Jolkkonen, Pertti Koistinen, Arja Kurvinen, Liudmila Lipiäinen, Tapio Nummi ja Pekka Virtanen: Kohtalokkaat olosuhteet ja yksilölliset tekijät – Toimipaikan lakkauttamisen seurauksena työnsä menettäneiden työmarkkinoille kiinnittyminen talouden kehityksen eri vaiheissa
10.30 Keskustelu
10.50 Loppusanat ja yhteenveto (Hiilamo & Moisio)

19. Tutkija vapaalla. Muuttoliikkeiden tutkimuksen uudet virtaukset/ Researchers on the loose – what is new in migration research? (Pirjo Pöllänen, Olga Davydova-Minguet & Tiina Sotkasiira)
Thursday 23.10.2014, Room AU102, Aurora

15.30 Tervetuloa/Welcome
15.40 Talvikki Ahonen, Itä-Suomen yliopisto: Paperittoman siirtolaisen kaksinkertainen poissaolo
16.00 Dawid Bunikowski, University of Eastern Finland: ”Dream: Right of Indigenous Peoples to Own Law? Legal Pluralism Put on the Table”
16.20 Olga Davydova-Minguet, Itä-Suomen yliopisto: Muistin politiikat
16. 40 Pirjo Pöllänen, Itä-Suomen yliopisto: Maahanmuuttaja osana Suomea – työssä, työttömänä, perheettömänä tai perheellisenä – onko sosiaalipoliittinen kokonaisratkaisu mahdollinen?
17.00 Tiina Sotkasiira, Itä-Suomen yliopisto: Päätepisteitä ja uusia alkuja. Osallistavat – ja luovat menetelmät maahanmuuton tutkimuksessa.
17.20 Loppukeskustelu/Closing discussion