Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen (2017-2020) tarkoituksena on

vahvistaa pohjoiskarjalaisten järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja  Siun sotessa ja maakunnassa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena kunta- ja maakuntatasolla uudistamalla järjestöasianneuvottelukunnan toimintaa sekä kehittämällä järjestöjen digiosallisuutta ja digiosaamista.

Hankkeen tavoitteena on

 1. Vahvistaa järjestöjen roolia muutoksessa.
 2. Uudistaa järjestöasiain neuvottelukunta JANE ja luoda paikallisJANEjen verkosto.
 3. Kehittää järjestöjen ja heidän kauttaan kuntalaisten digiosallisuutta ja digiosaamista osana maakunnan digikehittämistä.

Toiminnan kohderyhmänä ovat paikallinen ja alueellinen yhdistyskenttä, kuntien ja maakuntien päättäjät, sekä Siun Sote.

Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää.
Järjestökehittäjä: koordinoi hankkeen järjestöyhteistyötä ja vaikuttamistyötä. Digiosuuden järjestökehittäjä koordinoi maakunnan järjestöjen ja paikallisyhdistysten digiosaamisen ja digiosallisuuden kehittämistä.

Vuonna 2020 osana järjestökehittäjän työnkuvaa

Pohjois-Karjalan Järjestö 2.0 -hanke rakentaa järjestöjen roolia suhteessa Siun soteen, maakuntaan ja kuntaan. Konkreettisesta toiminnasta ja etenemisestä käydään vuoropuhelua järjestöjen Kumppanuuspöydässä, Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEssa ja muissa järjestötyöryhmissä. Hyödynnetään Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Järjestötietopalvelu Jellin rakennetta viestintäalustana.

Yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan ja Pohjois-Karjalan järjestökentän kanssa

 • Vahvistetaan järjestöjen roolia, toimijaverkostoja sekä vuoropuhelua maakunnan, Siun soten ja kuntien kanssa koordinoimalla Kumppanuuspöytää sekä mahdollistamalla Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintaa.
 • Tehdään vaikuttamistyötä järjestöjen roolin ja järjestörakenteiden vahvistamiseksi ja selkiyttämiseksi osana maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.
 • Tuetaan kunnissa järjestö-kuntayhteistyöasiakirjaprosesseja.
 • Tehdään vaikuttamistyötä kuntien järjestöyhteyshenkilöiden nimeämiseksi.
 • Tuodaan järjestöjen ääntä maakunnalliseen hyvinvointistrategiaan ja hyvinvointikertomukseen, sekä Siun soten järjestämissuunnitelmaan.
 • Vahvistetaan järjestö-kuntayhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä järjestämällä kuntien järjestöyhteyshenkilöiden ja hyvinvointikoordinaattoreiden yhteisiä tapaamisia yhteistyössä P-K Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan ja P-K kansanterveyden keskuksen kanssa.
 • Järjestetään järjestöfoorumeita ja muita tilaisuuksia yhteistyössä maakunnan järjestöjen, JANEn, Siun soten, maakuntaliiton ja kuntien kanssa ajankohtaisista aiheista.
 • Lisätään eri toimijoiden tietämystä Järjestötietopalvelu JELLI:stä ja ylläpidetään JELLI:n Yhdistykset yhteistyössä -sivustoa yhteistyössä P-K Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan kanssa.
 • Osallistutaan maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden verkostotapaamisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin
 • Hankkeen STEA raportointi

Yhteistyössä Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn jäsenten ja Pohjois-Karjalan järjestökentän kanssa

 • Tehdään vaikuttamistyötä JANEn roolin vahvistamiseksi ja selkeyttämiseksi osana maakunnan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistyötä
 • Toimintaan JANEn esittelijänä, valmistelijana ja sihteerinä sekä viedään yhdessä sovittuja asioita eteenpäin. (JANE, JANE työvaliokunta, JANEn koulutustyöryhmä, muut tarvittavat työryhmät) sekä arvioidaan toimintaa, joista kehittämispäätelmät.
 • Vahvistetaan JANEn tunnettavuutta sekä vaikuttamistoimintaa mm. viestinnän keinoin sekä vakiinnutetaan JANEn uudet viestintätoimenpiteet.
 • Tuetaan paikallis-JANEjen toimintaa sekä jatketaan tarpeen mukaan kenttätyötä uusien paikallis-JANE tai muiden järjestöyhteistyörakenteiden käynnistämiseksi. Toimitaan yhteistyössä kuntien paikallisten yhdistysverkostojen kanssa.
 • Ylläpidetään Jelli.fi -sivuston P-K järjestöasiain neuvottelukunta JANEn sivustoa
 • Tuetaan paikallis-JANEjen toimintaa tiedotuksen, koulutuksen ja yhteisen kehittämisprosessin avulla.
 • Kehitetään järjestöneuvottelukuntien toimintaa järjestämällä Itä-Suomen alueen järjestöneuvottelukuntien tilaisuus yhdessä Etelä- ja Pohjois-Savon kanssa.

Vuonna 2020 osana järjestökehittäjän (digi) työnkuvaa:

 • Vaikutetaan valtakunnalliseen ja maakunnalliseen digikehittämiseen tuomalla
  esiin järjestöjen digiosallisuuden näkökulma hyödyntämällä mm.
  digiraatitoimintaa.
 • Koordinoidaan Pohjois-Karjalan digityöryhmän toimintaa. Etsitään taho, joka
  koordinoi digityöryhmää jatkossa hankkeen loputtua.
 • Koordinoidaan olemassa olevien digituen resurssien kohdentamista
  tehokkaammin yhdessä muiden toimijoiden kanssa maakunnassa.
 • Tuetaan järjestöjen digiosallisuutta kehittämällä ja koordinoimalla
  digikaveritoimintaa yhteistyössä maakunnallisen digitukihankkeen kanssa ja
  tiedottamalla olemassa olevista digitaalisista palveluista. Tarjotaan
  digikavereille tietotaitoa olemassa olevista tukipalveluista, jotta he voivat toimia
  itsenäisesti omien yhdistyksiensä digitukivapaaehtoisina hankkeen jälkeen
 • Järjestetään digikoulutuksia järjestöille yhdessä Pohjois-Karjalan
  Sosiaaliturvayhdistyksen KATHY-toiminnan ja muiden järjestötoimijoiden
  kanssa.
 • Järjestetään digiraateja sähköisistä palveluista ja digilaitteista sekä yleisistä
  digiosallisuuskysymyksistä.
 • Osallistutaan maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden verkostotapaamisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin
 • Hankkeen STEA raportointi

Toimintaa tehdään yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan, järjestökentän ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala on osa SOSTEn koordinoimaa 17 maakunnallisen hankkeen kokonaisuutta. Hanketta rahoittaa STEA.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjalan hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotamme Jelli-uutiskirjeessä.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke Jellissä.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen digikehittämisen sivut Jellissä.

Digikehittäminen yhdistyksissä -sivusto

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Seuraa JANE:a Facebookissa.

Yhdistykset ja Siun sote

Maakunnalliset Järjestö 2.0 -hankkeet Innokylässä

Yhteystiedot:


Hanna Kääriäinen
Järjestökehittäjä
p. 044 715 2060
etunimi.sukunimi@pksotu.fi


Minna Tuuva
Järjestökehittäjä (digiosio)
p. 050 462 6218
etunimi.sukunimi@pksotu.fi


Järjestöjen tuki