Yhdistys lausui vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta.


Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa ja suhdetta muuhun lainsäädäntöön koskevaa säännöstä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi sosiaalihuoltolain 4 §:n säännöstä asiakkaan edun arvioinnissa huomioon otettavista seikoista. Vammaispalvelulakiin tehtäisiin lisäksi joitakin teknisiä korjauksia.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen antamaan lausuntoon voit tutustua tästä.