Maakuntamallille selkeä kannatus Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyssä

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET ja maakuntien verkostojärjestöt toteuttivat helmi – maaliskuussa 2020 kyselyn maakunnissa toimiville järjestöille. Kyselyllä kartoitettiin sitä, millaisella rakenteella maakunnissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä parhaiten tuettaisiin järjestöjen ja nyt valmisteltavien sote-maakuntien yhteistyön rakentamisessa. Kysely kattoi koko Manner-Suomen.

Tukirakenteeksi on eri toimijoilla ollut esillä kaksi vaihtoehtoista mallia. Toinen on maakuntapohjainen tukirakenne, toinen on Erva-alueisiin (yliopistosairaaloiden erityisvastuualueet) pohjautuva tukirakenne. Kysely toteutettiin järjestöjen näkemyksen selvittämiseksi näiden mallien välillä.

Kyselyyn vastanneet kannattivat selkeästi maakuntapohjaista mallia ja toivovat järjestöyhteistyöhön tukea suoraan maakuntiin.

Vastaajat toivovat, että kuhunkin maakuntaan resurssoitaisiin järjestöille STEAn tuella oma työntekijä. Näin järjestöjen toiminta voitaisiin rakentaa osaksi tulevaisuuden sotekeskusohjelmaa jo olemassa olevia yhteistyörakenteita hyödyntäen. Maakuntien yhteistyötä ja valtakunnallista vuoropuhelua koordinoitaisiin maakunnissa yhteisesti sovittavalla tavalla. Koordinoinnin tehtävänä olisi tukea sekä valtakunnallisia tavoitteita että maakuntien tarpeita.

Erva-alueisiin pohjautuvassa mallissa järjestöjen työtä tuettaisiin työparimallilla siten, että siinä on yksi valtakunnallinen koordinoija. Koordinoija vastaisi toiminnasta koko maan alueella palkkaamalla viidelle Erva-alueelle kuhunkin työparin hoitamaan alueen järjestöjen tukea sekä henkilöt valtakunnalliseen koordinointiin.

Hallitusohjelman mukaisesti Sote-uudistuksen toteutus käynnistetään maakunnallisissa hankkeissa, joihin myös järjestöjen on tärkeää päästä mukaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta- ja maakuntatasolla, palveluiden tuottajana eri väestöryhmille ja kansalaisten osallisuuden kanavoijana.

Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä. Vastaajat edustivat pääosin sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja näistä 80 % kuului johonkin valtakunnalliseen liittoon.

Vastaajista kolme neljästä (72 %) kannatti maakuntapohjaista tukirakennetta, 12 % ei kannattanut ja 16 % ei osannut sanoa.

”Maakunnallinen koordinaatio ja tuki tulee saada maakunnalliselta toimijalta, joka tunnetaan maakunnassa myös viranomaistoimijoiden keskuudessa”, ”Maakunnissa on paras tietämys, osaaminen ja olemassa olevat verkostot yhteistyölle.”

Erva-alueisiin pohjautuvaa tukirakennetta kannatti vastaajista yksi neljästä (26 %), yli puolet (54 %) ei kannattanut ja 20 % ei osannut sanoa.

Meidän kattojärjestön aluekoordinaattorit ovat jo vuosikymmenet olleet ns. Erva-alueiden mukaan toimimassa. Kokemuksemme on, ettei yksi ihminen voi osallistua 4 maakunnan järjestöjen toimintaan kuin hyvin marginaalisesti. Hyödyttää sitä maakuntaa missä toimisto/asuinpaikka.”, ERVA-mallissa työntekijät jäävät kauaksi todellisesta toiminnasta ja paikallisista järjestöistä eikä maakunnissa toimivien järjestöjen osallistaminen uudistukseen onnistu.”

Kyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan: https://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/jarjestoyhteistyon-rakenteista-maakunnissa-tanaan-ja-tulevaisuudessa/

Lopullisen päätöksen ohjelmakokonaisuuden toteuttamisesta tekee Sosiaali- ja terveysministeriö STEAn esityksestä.

Lisätietoja: Sotunetin puolesta, sihteeri Elina Pajula elina.pajula@pksotu.fi, 050 558 7460