Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen (2017-2020) tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta- ja maakuntatasolla. Hankkeessa tuetaan yhdistysten ja asukkaiden digiosaamista ja digiosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on

 • Vahvistaa järjestöjen roolia muutoksessa
 • Uudistaa Järjestöasiain neuvottelukunta Jane ja luoda paikallisJanejen ja yhdistysagenttien verkosto ja rakenne
 • Kehittää järjestöjen ja heidän kauttaan kuntalaisten digiosaamista maakunnan digistrategian osana

Toiminnan kohderyhmänä ovat paikallinen ja alueellinen yhdistyskenttä, kuntien ja maakuntien päättäjät ja viranhaltijat, aluekehitysviranomaiset, uusi maakuntahallinto sekä Siun Sote. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Karjala ja Heinävesi.

Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää. Järjestökehittäjä koordinoi hankkeen järjestöyhteistyötä ja muutostyötä. Digiosuuden järjestökehittäjä koordinoi maakunnan järjestöjen ja paikallisyhdistysten matalan kynnyksen digipalveluneuvontaa ja digiosaamisen kehittämistä.

Vuonna 2019 osana järjestökehittäjän työnkuvaa

 • Vahvistetaan järjestökentän osallistumista Siun soten, maakuntahallinnon ja kuntien hytetyön kehittämiseen.
  • Toimintatapoina mm. kumppanuuspöytä, JANE, maakunnan/maakuntauudistuksen hyte-työryhmä, muutosfoorumit, järjestöfoorumit, yhdyspintasopimuksen rakentaminen, maakuntastrategiaan vaikuttaminen, kokemustiedon saaminen hyvinvointikertomuksiin sekä Siun soten henkilöstön kouluttaminen.
 • Toimitaan JANEn työntekijäresurssina: sihteerinä, valmistelijana ja päätösten toimeenpanon koordinoijana sekä järjestetään koulutuksia ja verkostopäiviä. Osallistutaan aktiivisesti maakuntauudistuksen kehittämistyöhön ja tehdään vaikuttamistyötä JANEn roolin vahvistamiseksi osana tulevaa maakuntaa sekä maakunnan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistyötä. Vahvistetaan JANEn tunnettuutta sekä vaikuttamistoimintaa mm. viestinnän keinoin.
 • Tuetaan paikallis-JANEjen toimintaa tiedotuksen, koulutuksen ja yhteisen kehittämisprosessin avulla sekä jatketaan kenttätyötä uusien paikallis-JANE tai muiden järjestöyhteistyörakenteiden käynnistämiseksi kunnissa.
 • Lisätään eri toimijoiden (yhdistykset, kunnat, maakunta ja maakuntauudistus, Siun sote, oppilaitokset) tietämystä Jellistä yhdistyksille suunnatun tiedotuksen julkaisualustana yhteistyössä P-K Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan kautta.
 • Yllpidetään Jelli.fi -sivuston P-K järjestöasiain neuvottelukunta JANEn sivustoa sekä yhteistyössä P-K Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan kanssa Yhdistykset yhteistyössä -alasivustoja.
 • Vahvistetaan järjestö-kuntayhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä järjestämällä kuntien järjestöyhteyshenkilöiden ja hyvinvointikoordinaattoreiden yhteisiä tapaamisia.
 • Pilotoidaan kokemustiedon keräämistä hyvinvointikertomustyöhön 1-2 kunnassa.
 • Osallistutaan maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden verkostotapaamisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin
 • Hankkeen STEA raportointi

Vuonna 2019 osana järjestökehittäjän (digi) työnkuvaa:

 • Pyritään vaikuttamaan maakuntastrategiaan ja maakunnan osallisuussuunnitelmaan tuomalla mukaan digiosallisuuden näkökulma hyödyntämällä mm. digiraatitoimintaa
 • Koordinoidaan Pohjois-Karjalan digityöryhmän toimintaa.
 • Koordinoidaan olemassa olevien digituen resurssien kohdentamista tehokkaammin yhdessä muiden toimijoiden kanssa maakunnassa.
 • Tuetaan järjestöjen digiosallisuutta tiedottamalla olemassa olevista digitaalisista palveluista.
 • Kehitetään Jelli järjestötietopalveluun maakunnan digitoimijoiden yhteinen sähköinen tiedotuskirje.
 • Järjestetään digikoulutuksia järjestöille yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KATHY-toiminnan ja muiden järjestötoimijoiden
 • Järjestetään digiraateja sähköisistä palveluista ja digilaitteista sekä yleisistä digiosallisuuskysymyksistä.
 • Toimitaan yhteistyössä maakunnallisen digitukihankkeen kanssa.
 • Kehitetään oppilaitosten resurssien käyttämistä digiosallisuuden edistämisessä.
 • Osallistutaan maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden verkostotapaamisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin
 • Hankkeen STEA raportointi

Toimintaa tehdään yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan, järjestökentän ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala on osa SOSTEn koordinoimaa 17 maakunnallisen hankkeen kokonaisuutta. Hanketta rahoittaa STEA.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjalan hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotamme Jelli-uutiskirjeessä.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke Jellissä.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen digikehittämisen sivut Jellissä.

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Seuraa JANE:a Facebookissa.

Yhdistykset ja maakuntauudistus: tilaisuudet

Maakunnalliset Järjestö 2.0 -hankkeet Innokylässä

Yhteystiedot:


Teija Sivonen
Järjestökehittäjä
p. 044 715 2060
etunimi.sukunimi@pksotu.fi


Minna Tuuva
Järjestökehittäjä (digiosio)
p. 050 462 6218
etunimi.sukunimi@pksotu.fi


Järjestöjen tuki